نوشته‌ها

زبان بدن

زبان بدن (قسمت دوم)

همه ی انسان ها کارشناس زبان بدن اند !
دست ها روی گوش
مفهوم این حرکت یعنی بیشتر ازین نمی خواهم چیزی بشنوم .

دست کشیدن بر پشت سر
این حرکت یعنی «من احساس بدی دارم.». که در میان کودکان هنگام مشکلات عمومیت دارد .