نوشته‌ها

مشاوره

۶ تناقض در تصمیم گیری

بسیاری از مطالعات و تحقیقات به چگونگی و چرایی اقدامات و تعاملات روزمره ما می پردازند . نتایج نشان می دهد اگر شما به دنبال راهی برای پیشرفت شخصی خود هستید ، شناخت روانشناسی در کنار اقدامتان نخستین گام ضروری است. خوشبختانه خود شناسی نیمی از نبرد شماست است .