نوشته‌ها

زبان بدن

زبان بدن (قسمت دوم)

همه ی انسان ها کارشناس زبان بدن اند !
دست ها روی گوش
مفهوم این حرکت یعنی بیشتر ازین نمی خواهم چیزی بشنوم .

دست کشیدن بر پشت سر
این حرکت یعنی «من احساس بدی دارم.». که در میان کودکان هنگام مشکلات عمومیت دارد .

زبان بدن

زبان بدن

همه ی ما حتی پیش ازآنکه بتوانیم صحبت کنیم ، در حال تمرین ، استفاده و فهم زبان بدن بوده ایم .

چند سال پیش دکتر آلبرت مهابریان کوشید در پژوهشی ، آنچه بر تبادل احساسات و عقاید ما اثر گذار است را بررسی کند . یافته های او به شرح زیر است :

ارتباط کلامی ( کلمات ۷% )

ارتباط صوتی (تن صدا ۳۸% )

ارتباط بصری (زبان تن ۵۵%)