انتخاب رشته شنایی سنجی

شنوایی سنجی

صــدا، از اصلیتریــن عناصــر تشــکیل دهنــده درک مــا نســبت بــه محیــط اطــراف اســت. اولیــن دریافتهایمــان حتــی در   شــکم مــادر طبــق گفتــه دانشــمندان بــه صــدا برمیگــردد. حــال تصـور کنیــد افــرادی از ابتــدا یــا از مدتــی بعدتـر، از نعمــت   بـزرگ شـنیدن صـدای بـازی کـودکان، گـوش دادن بـه یـک قطعـه ی زیبـای موسـیقی سـنتی یـا شـنیدن صـدای عزیزتریـن  کسانشـان محـروم هسـتند. شنوایی سـنج ها کسـانی هسـتند کـه شـاهد اولیـن لحظـات لمـس حـس “شـنیدن” توسـط افـراد  کمشــنوا یــا ناشــنوا بعــد از طــی دوره ســخت درمانیشــان هســتند.

شنوایی سنجی

شنوایی شناســی شــاخه ای از علــوم توانبخشــی اســت کــه بــا تشــخیص بــه موقــع، اختــلالات دســتگاه شــنوایی را بــه حداقــل   می‌‌رســاند و ســطح بهداشــت فــردی و اجتماعــی را در جامعــه ارتقــا میدهــد.

مدت زمان تحصیل

این رشته در مقطع کارشناسی طی 4 تا 6 سال ارائه میشود.   رشته شنوایی سنجی شامل دروس عمومی، پایه ، تخصصی و همچنین دوره کارآموزی است که شامل قسمت های زیر میباشد:

1 -کارآمـوزی ارزیابـی شـنوایی بزرگسـاالن 2 ـ کارآمـوزی در درمانـگاه 3 ـ تجویـز و تنظیـم وسـایل کمک شـنوایی

4 ـ ارزیابـی شـنوایی در کـودکان 5 ـ کارآمـوزی غربالگـری شـنوایی نـوزادان و کـودکان.

دروس تخصصی

 • مبانی‌ علم‌ شنوایی‌
 • ارزیابی‌ پایه‌ شنوایی‌
 • آناتومی‌ و فیزیولوژی‌ دستگاه‌ شنوایی‌ و تعادل‌
 • بیماری‌های‌ گوش‌ و روش‌های‌ درمان‌ آن‌
 • رشد طبیعی‌ گفتار و زبان‌ و اختلالات‌ آن‌
 • ارزیابی‌ تکمیلی‌ شنوایی‌
 • بیماری‌های‌ مغز و اعصاب
 • سایکو اکوستیک‌
 • ایمیتانس‌ ادیومتری‌
 • رادیولوژی‌ سر و گردن‌
 • شنوایی‌ شناسی‌ تشخیصی‌
 • فیزیوپاتولوژی‌ اختلالات‌ شنوایی‌ و تعادل‌
 • اختلالات‌ ارتباطی‌ افراد کم‌شنوا
 • تجویز و ارزیابی‌ سمعک‌ و سایر وسایل‌ کمک‌شنوایی‌
 • بیماری‌های‌ اطفال‌
 • مبانی‌ آزمون‌های‌ الکتروفیزیولوژیک‌
 • روش‌های‌ توانبخشی‌
 • تربیت‌ شنوایی‌
 • مدیریت‌ در شنوایی‌ شناسی‌
 • الکترونیک‌ در تجهیزات‌ شنوایی‌
 • روانشناسی‌ مبتلایان‌ به‌ کم‌شنوایی‌
 • نویز و حفاظت‌ شنوایی‌
 • کارآموزی‌

دوره ی طرح

رشته ی بینایی سنجی طرح اجباری ندارد و طرح آن به صورد مازاد بر نیاز یا اختیاری است. ولی در صورت راه اندازی دفتر کار شخصی نیاز به گذراندن دوره طرح و اخذ گواهی پایان طرح یک امتیاز محصوب می شود.

ادامه تحصیل

فارغ التحصیلـان ایــن رشــته میتواننــد همیــن رشــته را در مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه دهنــد . همچنیــن میتواننــد رشــته های دیگــر ماننــد مهندســی پزشــکی، علــوم تشــریح و … در مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل دهنــد.

موقعیت های شغلی

متأسـفانه در تصـور عمـوم خانواده هـا و داوطلبـان ، ایـن رشـته در جامعـه کارایـی نـدارد و آینـده شـغلی آن راکـد اسـت . بایـد  گفـت کـه ایـن تصـور بـه کلـی اشـتباه اسـت ؛ ایـن موضـوع در قسـمت مربـوط بـه آینـده شـغلی توضیـح داده خواهـد شـد.

شنوایی سنجی

آینــده شــغلی ایــن رشــته نــه تنهــا راکــد و محــدود نیســت ، بلکــه بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون ســطح بهداشــت و توجــه  بـه سـلامت جسـم و روح ، جایـگاه سـلامت شـنوایی بـه عنـوان یکـی از حـواس پنجگانـه پراهمیت تـر شـده اسـت. متخصصـان   شنوایی شناســی میتواننــد در مراکــز دولتــی و بیمارســتانها از جملــه مطــب پزشــکان گــوش و حلــق و بینــی و همچنیــن  مراکــز بهداشــت و خانه هــای بهداشــت مشــغول بــه کار شــوند . تمرکــز اصلــی متخصصــان شنوایی شناســی بررســی میــزان  شــنوایی و تشــخیص ناهنجاری هــای موجــود و ســپس ارجــاع بــه پزشــک میباشــد.

سـازمان بهزیسـتی ، هـلال احمـر و آمـوزش و پـرورش نیـز از جملـه مراکـزی هسـتند کـه متخصصـان شنوایی سـنجی میتواننـد در آنجــا منشــأ خدمــات خیــر باشــند . لازم بــه ذکــر اســت کــه تمامــی مراکــز صنعتــی و کارخانجــات ضمــن اجــرای برنامــه حفاظـت شـنوایی بایـد از متخصصـان شنوایی سـنجی بـه منظـور بررسـی میـدان شـنوایی و دقـت شـنوایی کارگـران اسـتفاده کننـد.

وظایف یک شنوایی سنج (audiometr)

یک شنوایی سنج باید در زمینه های تخصصی مختلفی تسلط کافی داشته باشد از جمله:

 • شناسایی و تشخیص کم شنوایی از طریق آزمایش‌ها و آماده سازی گزارش ادیولوژیک و ارائه آن به یک متخصص
 • تجویز و ارزیابی مشخصات الکترو آکوستیکی و نیز نوع سمعک
 • تشخیص عیب دستگاه های شنوایی و در صورت امکان، کمک به رفع آن با استفاده از سمعک، اریومتری، امیدانس، و…
 • مشاوره با معلولین شنوایی و والدین آنها و ارائه توصیه‌های لازم
 • ارائه طرح و برنامه ریزی‌های لازم در زمینه‌های مربوط به شنوایی و تکلم
 • انجام آزمایش‌های تکمیلی و تشخیص محل ضایعه در سیستم شنوائی

امیدوارم اطلاعات مفیدی رو برای شما ارئه کرده باشیم . برای مطالعه درباره ی سایر رشته ها به انتخاب رشته و پارت علوم تجربی مراجعه کنید .

ممنون از دیدگاه شما ! با عضویت در سایت یک جلسه مشاوره رایگان بگیرید !

avatar
  عضویت  
اطلاع از