انتخاب رشته تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)

تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)

بعـد از ایـن کـه بشـر کشـف کـرد کـه بـا اسـتفاده از پرتوهـای یونیـزان میتوانـد رونـد درمـان بعضـی بیماری هـای خـاص از  جملـه جدیتریـن و کشـنده ترین سـرطان ها را سـرعت بخشـد و حتـی بـرای بعضـی از آن هـا کـه اساسـا درمانـی نداشـتند، راه درمـان پیـدا کنـد، نـگاه جامعـه بـه ایـن دسـته بیماری هـا تغییـر کـرد و از دسـته بیماری هـای صددرصـد کشـنده، بـه گروهـی تبدیـل شـد کـه در صـورت درمـان سـریع و درسـت، بـه طـور کامـل از بـدن فـرد خـارج شـود.

علوم تجربی پرتودرمانی

تاريخچه رشته رادیو تراپی

رشته تکنولوژی پرتودرمانی از سال 1925 به عنوان يك راهكار درماني با استفاده از دستگاه هاي مولد اشعه ايكس و با استفاده از مواد راديواكتيو به كار مي‌رفت. از سال 1951 با ساخت دستگاههاي كبالت ادامه يافت و از سال 1967 نيز با ساخت شتابندهنده ها تحول پذيرفت.

در حال حاضر با افزودن تجهيزات اختصاصي و بسيار مدرن، نرم افزارهاي نقشه كشي طرح درمان و نرم افزارهايي كه قابليت اجرايي دستگاهها را وسعت بخشيده‌اند، درمانهاي سه بعدي يا تطبيقي (كانفرمال)، استريو تاكتيكIMRTو روشهاي تخصصي از اين قبيل تحولي بنياني در آن شده است. ضمناً بكارگيري روشهاي براكي تراپي و ساخت دستگاههاي براكي تراپي جديد نيز تأثير بسزايي در نتايج درماني داشته است و باعث گسترش اين روش درماني در زمينه‌هاي مختلف گرديده است. از طرفي تركيب و همراهي راديوتراپي با كموتراپي نيز بعنوان يك مود اليته بسيار مثمرثمر درماني، درمانگر خيل عظيمي از بيماران بوده است.

در ايران  رشته تکنولوژی پرتودرمانی از سال 1345 شمسي توسط اساتيد راديوتراپي انكولوژي و متخصصين فيزيك پزشكي راه اندازي گرديد و به عنوان تكنسين درماني از دانش آموختگان داراي تابعيت كشورهاي خارجي و همچنين دانش آموختگان ساير رشته‌هاي پيراپزشكي پس از طي دوره آموزشي پرتودرماني در داخل يا خارج از كشور استفاده مي‌شده است.

از سال 1365 رسماً در دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي مشهد پذيرش دانشجو در مقطع كارداني پرتو درماني آغاز گرديد. از سال 1371 نيز پذيرش در دوره كارشناسي ناپيوسته پرتودرماني صرفاً در دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز گرديد. برنامه مصوب از سال 1374 تاكنون مورد بازنگري قرار نگرفته است و بازنگري كنوني اولين بازنگري جامع اين رشته مي‌باشد.

علوم تجربی رادیوتراپی

مدت زمان تحصیل

اهمیـت رشـته پرتودرمانـی از همیـن تغییـر نشـأت میگیـرد. در واقـع کارشناسـان تکنولـوژی پرتودرمانـی، بـا اجـرای نقشـه ای کـه توسـط پزشـک متخصـص طراحـی شـده اسـت، در رونـد درمـان بیمـار نقـش مهمـی را ایفـا میکننـد. دانشـجویان ایـن رشـته بایـد در مجمـوع ۱30 واحـد شـامل دروس عمومـی، پایـه و اختصاصـی را بگذراننـد کـه عـلاوه بـر مبانـی آناتومـی، بافتشناسـی، پاتولـوژی و … شـامل بخشهایـی از رشـته فیزیـک بـه صـورت فیزیـک تشعشـع و همچنیـن ریاضیـات و کامپیوتـر اسـت. علاوه بر آن 24 واحد به صورت کارآموزی از سوی دانشجویان این رشته باید گذرانده شود. این رشته در مقطع کارشناسی طی 4 سال ارائه میشود.

نحوه ادامه تحصیل

امـکان ادامـه تحصیـل در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـرای ایـن رشـته وجـود نـدارد و دانشـجو در صـورت تمایـل میتوانـد در رشـته دیگـری بـه ادامـه تحصیـل بپـردازد.

دروس تخصصی رشته تکنولوژی پرتو درمانی

 

كد درس

نام درس

واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

01

روش هاي تصويربرداري پزشكي

4

34

68

102

02

زبان تخصصي

2

34

34

03

ارزيابي كليشه هاي تصويربرداري

2

34

34

01

04

دوزيمتري

3

34

34

68

05

دوزيمتري كلينيكي

3

34

34

68

04

06

توپوگرافي سطحي و عمقي

3

34

34

68

07

طرح درمان روش هاي نوين پرتودرماني

4

34

68

102

08

تكنيك‌هاي ويژه پرتودرماني

2

34

34

09

ساير روش‌هاي درماني غير از پرتودرماني

2

34

34

10

انكولوژي اطفال

2

34

34

11

روش تحقيق

2

34

34

12

كنترل كيفي

2

34

34

13

امنيت و سلامت

2

34

34

14

پاتولوژي بيماريهاي بدخيم

2

34

34

15

سيموليشن و لوكاليزاسيون

3

34

34

68

01

16

راديوبيولوژي پرتودرماني

2

34

34

17

فيزيك براكي تراپي

4

34

68

102

مجموع واحدها

44

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر موجود است:

  • رشته مهندسی پزشکی
  • رشته نانوتکنولوژی پزشکی
  • رشته ی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
  • رشته زیست فناوری پزشکی
  • رشته ارزیابی فناوری سلامت
  • رشته انفورماتیک پزشکی
  • رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

علوم تجربی رادیو تراپی 

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه

فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم دوره کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی باید مهارتهای نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.

  • فراگیری نظری اشعه ایکس و چگونگی تولیدآن ، مواد رادیو اکتیو و قوانین مربوط به آن
  • انجام تکنیکهای مختلف پرتودرمانی و شیمی درمانی زیر نظر مستقیم پزشک متخصص پرتو درمانی
  • فراگیری طرق مختلف از اشعه ایکس و تشعشعات حاصل از مواد رادیواکتیو ، حفاظت در برابر خطرات ناشی از تشعشع پرتوهای یونیزان

رشته تکنولوژِی پرتودرمانی نیازمند دقت و ظرافت فراوان است زیرا همان اشعه ای که میتواند بهبود بیمار را رقم بزند، در صورت استفاده ی نابجا جان وی را میگیرد. رشته تکنولوژی پرتو درمانی بیشتر با افرادی که با مشکل سرطان دست و پنجه نرم میکنند سروکار دارد. بنابراین داشتن مهارت کلامی و شرایط روحی روانی مناسب، میتواند روح امید و زندگی دوباره و تلاش برای به دست آوردن سلامتی گذشته را در آنها زنده کند. تسلط بر درس ریاضی و فیزیک دبیرستان، به خصوص آشنایی کامل با قوانین فیزیک نور و همچنین درس زیست شناسی لازمه ی موفقیت در این رشته است.

موقعیت های شغلی

بـه علـت افزایـش روزافـزون اسـتفاده از تکنولـوژی پرتودرمانـی در درمـان بیمـاران سـرطانی، و همچنیـن افزایـش آمـار افـراد مبتـلا بـه سـرطان، چشـم امیـد هـزاران نفـر در جامعـه بـه متخصصـان ایـن رشـته اسـت؛ بـه همیـن دلیـل متخصصـان رشـته پرتو درمانی نیـز از درآمـد و موقعیـت اجتماعـی مناسـبی برخـوردار هسـتند. دانـش آموختـگان رشـته تکنولوژی پرتو درمانی میتواننـد در مراکـزمخصـوص پرتودرمانـی در بیمارسـتان ها و مراکـز خصوصـی مشـغول بـه کار شـوند. نکتـه قابـل توجـه: خطـر مواجهـه ایـن افـراد بـا اشـعه های مضـر یونیـزان اسـت کـه اهمیـت رعایـت نـکات ایمنـی در کار را بیـش از پیـش در ایـن رشـته بـالا میبـرد.

امیدوارم حوندن این مطلب تونسته باشه کمکی در تصمیم گیریتون داشته باشه . برا خوندن درباره ی سایر رشته های علوم تجربی کلیلک کنید .

 

ممنون از دیدگاه شما ! با عضویت در سایت یک جلسه مشاوره رایگان بگیرید !

avatar
  عضویت  
اطلاع از