انتخاب رشته تاریخ

رشته تاریخ

شـاید هنـوز تصـور شـما از تاریـخ همـان چیـزی باشـد کـه در کتاب هـای درسـی مدرسـه آمـده بـود. یـک مجموعـه

اطلاعـات داسـتان گونه کـه بیشتـر شـبیه متنـی بـرای افزایـش اطلاعـات عمومـی اسـت تـا آموختـن چیـزی کـه

بتـوان برایـش رشـته ای دانشـگاهی تعریـف کـرد و بـه آن علـم گفـت. ایـن یـک تصـور اشـتباه اسـت کـه فکـر کنیـم

هـدف تاریـخ تنهـا بیـان آن چیزهایی اسـت کـه در گذشـته اتفـاق افتـاده یـا نهایتـا مشـخص کنیـم کـه کـدام روایـت

تاریخـی معتبرتـر و کـدام نامعتبـر اسـت.

رشته تاریخ

واقعیت رشته تاریخ

ایـن تعریـف فقـط بـه بخـش کوچکـی از رشـته تاریـخ اشـاره دارد کـه میتـوان آن را مـاده خـام ایـن رشـته دانسـت.

رشـته تاریـخ در پـی ایـن اسـت کـه علـاوه بـر جمـع آوری و مطالعـه اتفاقـات گذشـته بـه یـک روش علمـی بـرای

تشـخیص اطلاعـات تاریخـی درسـت و غلـط برسـد.

از آن مهمتـر اینکـه در مرحلـه بعـد بتوانـد ایـن اطلاعـات خـام را تحلیـل و بـه نحـوی وقایـع تاریخـی را مدل سـازی کنـد و

سـپس آنهـا را بـه اطلاعاتـی تبدیـل کنـد کـه بـرای تصمیم گیـری در زندگـی امروزمـان مفیـد باشـد.

هرچنــد یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای یــک دانشــجوی رشــته تاریــخ مثــل همــه رشــته های دیگــر علاقــه

بــه ایــن رشــته و  مسـائل تاریخـی اسـت، امـا قطعـا ایـن تصویـر جدیـد و واقعی تـر از رشـته تاریـخ کـه تلـاش

کردیـم بـه شـکل خالصـه بیانـش کنیــم میتوانــد تعــداد بیشتــری از افــراد را بــا آگاهــی، نســبت بــه ایــن رشــته

علاقه منــد کنــد.

انتخاب رشته تاریخ

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی تاریخ (آزاد و دبیری) حداکثر ۴ سال و تحصیلات و شکل نظام تحصیلی بصورت واحدی و در دو

نیمسال می باشد که هر نیمسال ۱۷ هفته بطول خواهد انجامید. دانشجویان کارشناسی آزاد با گذراندن ۱۳۵ واحد

دبیری با گذراندن ۱۳۴ واحد مرکب از دروس عمومی، پایه، الزامی و اختیاری می توانند فارغ التحصیلی (کارشناس

تاریخ) شناخته می شوند.

درس های رشته تاریخ

ردیفنام درسردیفنام درس
1آشنایی با خطوط و زبان ایران پیش از2اصول و فلسفه آموزش و پرورش
3اصول و فنون مشاوره و راهنمایی4اقتصاد سیاسی
5انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن6انقلاب اسلامی و ریشه‌های تاریخی آن
7انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی8ایران پیش از تاریخ
9تاریخ آفریقا10تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار
11تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه12تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
13تاریخ اروپا در قرون جدید14تاریخ اروپا در قرون وسطی
15تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه‌دار16تاریخ اسلام
17تاریخ اسلام از میلاد پیامر اکرم18تاریخ اسلام در آسیای میانه
19تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند20تاریخ اسلام در ممالک قفقاز
21تاریخ اندیشه‌ها و مکاتب سیاسی22تاریخ اندیشه‌های اقتصادی
23تاریخ اندیشه‌های سیاسی در ایران24تاریخ ایران از ایلامی‌ها و آریایی‌ها
25تاریخ ایران در دورۀ ساسانیان26تاریخ ایران در دورۀ سلوکی و اشکانی
27تاریخ بالکان با تکیه بر گسترش اسلام28تاریخ بیزانس
29تاریخ پیامبران30تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین علیه‌السلام
31تاریخ تحولات سیاسی … ایران از آغاز32تاریخ تحولات سیاسی … ایران از زوال ایلخانان تا
33تاریخ تحولات سیاسی … ایران در34تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دورۀ حمله مغول
35تاریخ تحولات سیاسی ایران سامانی36تاریخ تحولات سیاسی … ایران در دورۀ سلجوقیان
37تاریخ تحولات سیاسی … ایران غوریان38تاریخ تحولات سیاسی … در دورۀ صفویان
39تاریخ تحولات سیاسی … صفویان40تاریخ تحولات سیاسی… جهان اسلام از سال
41تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و42تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
43تاریخ تشیع 1 (از آغاز قرن تا پنجم هجری)44تاریخ تشیع 2 ( قرن پنجم هجری تا قرن دهم هجری)
45تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار46تاریخ تمدنهای مشرق زیمن
47تاریخ چین و ژاپن48تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار
49تاریخ دیپلماسی ایران50تاریخ روسیه و اتحاد شوروی تا فروپاشی آن
51تاریخ سلسله‌های شرقی ایران (پیشدادیان کیانیان)52تاریخ شبه قاره هند
53تاریخ عثمانی و خاورمیانه54تاریخ عرفان و تصوف در ایران و اسلام
55تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی56تاریخ فرهنگ و تمدن ایران
57تاریخ قاره آمریکا58تاریخ گسترش اسلام در افریقا و اروپا از آغاز سقوط
59تاریخ محلی60تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه
61تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان62تاریخ نهضت‌ها و جنبش‌های اسلامی جهان
63تاریخ هنر و معماری اسلامی64تاریخ یونان و رم
65تربیت بدنی 266تمرین دبیری 1
67تمرین دبیری 268تولید و کاربرد مواد آموزشی
69جامعه شناسی تاریخی70جغرافیای انسانی
71جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی72خلفای فاطمی مصر و حمدانیان
73روانشناسی اجتماعی74روانشناسی تربیتی
75روش تحقیق در تاریخ76روشها و فنون تدریس (کلیات)
77ریشه‌های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران78زبان خارجی
79سنجش و اندازه‌گیری80شناخت و نقد مبانی و ماخذ ایران بعد از اسلام
81شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام82فارسی
83فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ صفوی84فلسفه تاریخ
85قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 186قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2
87قرائت متون تاریخی به زبان عربی 188قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1
89قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 290قرائت و ترجمه متون تاریخی به زبان عربی 2
91قوم شناسی و مردم شناسی تاریخی ایران92قیام کربلا و نقش آن در نهضت‌های شیعی
93گاهشماری و تقویم94مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه
95مبانی تاریخ اجتماعی ایران96مبانی تکوین و تحول تمدنهای جهان
97مبانی جامعه‌شناسی98مبانی حکومت و ساخت قدرت در تاریخ ایران
99مبانی علم اقتصاد100مبانی علم سیاست
101متون اسلامی102مدیریت آموزشی
103معارف اسلامی 2104نهضت روحانیت در دو سده اخیر ایران
105نهضت فلسطین106کلیات جغرافیا (با تکیه بر جغرافیای ایران)
107کلیات و مبانی علم تاریخ

حـوزه موضوعـی دروس  رشـته تاریخ بـه عنـوان یـک رشـته اصلـی در علـوم انسـانی نسـبتا مشـخص اسـت و بیشتـر

در حـوزه تاریـخ و حواشـی آن اسـت.

هرچنـد در ایـن بیـن دروس دیگـری ماننـد مبانـی جامعه شناسـی یـا علـوم سیاسی  کـه میتواننـد بـه فهـم بهتـر وقایـع

کمـک کننـد نیـز وجـود دارد.

انتخاب رشته تاریخ

یکــی از رشــته های مرتبــط بــا تاریــخ کــه در ایــران تدریــس میشــود رشــته تاریــخ اســام اســت کــه در واقــع

موضــوع مــورد  مطالعـه آن تاریـخ دوره اسلـام اسـت، امـا از نظـر اصـول و مبانـی آموزشـی و روشـی شـبیه بـه

رشـته تاریـخ اسـت.

 ادامه تحصیل

رشـته تاریـخ بـا توجـه بـه اهمیـت و گسـتردگی تـا مقطـع دکتـری و بـا گرایش هـای متنـوع و تخصصـی در دانشـگاه

های برتـر  ایـران تدریـس میشـود. همچنیـن در دانشـگاه های سراسـر دنیـا نیـز ایـن رشـته بـا تنـوع و گسـتردگی

خـود امـکان انتخـاب بالایـی دارد. و افـرادی کـه بـه ایـن رشـته علاقه مندنـد میتواننـد براسـاس علاقـه و تخصصـی

کـه دارنـد در هـر کـدام از ایـن رشـته ها یـا گرایشـات اقـدام بـه ادامـه تحصیـل کننـد.

انتخاب رشته تاریخ

آینده شغلی

فارغ التحصیـلان ایـن رشـته عمومـا بایـد در بخش هـای تحقیقاتـی بـا موضوعـات تاریخـی فعـال شـوند. فارغ التحصیلان

دوره های کارشناسی تاریخ توانائی آن را خواهند یافت که در سازمان های دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت آموزش و

پرورش، وزرات امور خارجه، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت ارشاد اسلامی، سازمان موزه ها، مرکز اسناد ملی،

رادیو و تلویزیون، نگهداری آرشیوهای دولتی در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، روزنامه ها و مجلات و مراکز طبع و

نشر کتاب و مانند آن، انجام مسائل تحقیقی تاریخ در حد تحقیقات بین المللی، تدریس تاریخ در دبیرستان ها آمادگی

برای تکمیل تحصیلات در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ برای استخدام در دانشگاه ها جهت تحقیق و تدریس و

نظایر آن ها به خدمت بپردازند.

امیدوارم از خوندن این مطلب لذت برده باشید . درمورد سایر رشته های علوم انسانی چی می دونید ؟

ممنون از دیدگاه شما ! با عضویت در سایت یک جلسه مشاوره رایگان بگیرید !

avatar
  عضویت  
اطلاع از