انتخاب رشته بهداشت عمومی

تاریخچه بهداشت عمومی

بهداشت عمومی ریشه در اوایل دوران باستان دارد از آغاز تمدن بشر که بهداشت عمومی به رسمیت شناخته شد آب آلوده و فقدان دفع مناسب پسماند موجب شیوع بیماری‌های مسری شدند. (نظریه میاسما) مذاهب اولیه اقدام به تنظیم رفتاری کردند که به‌طور خاص وابسته به سلامت بودند از انواع مواد غذایی صرف شده تا تنظیم دقیق رفتارهای افراطی همچون نوشیدن الکل یا روابط جنسی. رهبران، مسول سلامت افرادخود برای اطمینان از ثبات اجتماعی، موفقیت و حفظ نظم بودند.

آنچه توسط دوران رم باستان استنباط شده این بود که دفع مناسب ضایعات انسانی یک اصل ضروری بهداشت عمومی در مناطق شهری بوده‌است. پزشکان معالج چین باستان عمل آبله کوبی را به دنبال یک اپیدمی بیماری آبله در ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح توسعه دادند. یک شخص بدون بیماری می‌توانست ایمنی در برابر آنچه از طریق استنشاق پوسته‌های خشک شده که در اطراف جراحات عفونی افراد تشکیل شده به دست آورد. همچنین کودکان با یک خراش در ساعد خود با زخم از آسیب محافظت می‌شدند.

در سال ۱۴۸۵ جمهوری و نیز یک دادگاه عمومی از ناظران (سلامت) با توجه خاص به پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیردر از سرزمین‌های بیگانه تأسیس کرد. در ابتدا سه ناظر توسط مجلس سنا منصوب شدند در سال ۱۵۳۷ توسط شورای عالی در نظر گرفته شد و در سال ۱۵۳۶ دو داور با وظیفه کنترل به نمایندگی از جمهوری و تلاش‌های ناظران اضافه شدند. با این وجود با توجه به نظریه میشل فوکات الگوی طاعون دولتی بعد از آن به وسیله الگوی وبا رد شد.

یک بیماری همه گیر وبا اروپا را در سال ۱۸۲۹ و ۱۸۵۱ ویران کرد و برای اولین بار با استفاده از آنچه فوکالت آن را پزشکی اجتماعی نامیده مبارزه را بر جریان هوا و موقعیت گورستان‌ها تمرکز کرد همه این نگرانی‌ها از فرضیه بیماری میاسما نشاءت گرفته با نگرانی‌های شهرنشینی برای مدیریت جمعیت‌ها ترکیب شدند که فوکالت آن را به عنوان مفهوم زیستی برگزید که در آلمان به عنوان علم پلیس مفهومی شده‌است.

بهداشت عمومی

بــا وجــود اینکــه هنــوز در برابــر بســیاری از بیماری هــا، اولیــن مســأله، مســأله درمــان اســت، امــا میتــوان بــه جــرأت گفــت کـه عصـر حاضـر، عصـر پیشـگیری اسـت؛ چراکـه سـهم پیشـگیری در ارتقـا سـلامت و صرفـه جویـی در منابـع مالـی، بـه مراتب  از درمـان بیشتـر اسـت و هـر جـا سـخن از پیشـگیری باشـد، رشته بهداشـت، اولیـن و مهمتریـن علمـی اسـت کـه مطـرح میشـود.   

رشته بهداشت عمومی در علوم تجربی

پــس برخــلاف تصــور عمــوم کــه رشــته بهداشــت را در مقابــل رشــته هایی همچــون پزشــکی کــه مســتقیما بــا رونــد درمــان   بیمـاران سـر و کار دارنـد، کـم اهمیـت میپندارنـد، دانـش بهداشـت عمومـی میتوانـد بـه کمتـر کـردن بـار هزینـه های سیسـتم بهداشـت و درمـان و تأمیـن سـلامت همگانـی بـه مراتـب بیشتـر از رشـته های درمانـی کمـک برسـاند. 

سلامت محیط، سلامت جامعه، سلامت رفتاری، سلامت اقتصادی، سیاست های عمومی، سلامت ذهنی ،امنیت شغلی ، مسائل جنسیتی در سلامت و سلامت باروری(تولید مثل) از موارد مهم دیگر در رشته بهداشت عمومی هستند.

مدت زمان تحصیل

رشته بهداشـت عمومـی، 2 گرایـش مهـم بـه نام هـای مبـارزه بـا بیماری هـا و بهداشـت خانـواده دارد،تحصیل در رشته بهداشت عمومی 4 سال طول می کشد . البتـه بهداشـت مقولـه ای اسـت کـه از ابتـدای شـکل گیری جوامـع بشـری همـواره مـورد توجـه بـوده اسـت؛ بـه طـوری کـه ایـن موضـوع امـروزه یکـی از شـاخص های تمـدن بشـری اسـت و از جملـه فاکتورهایـی کـه میـزان سـلامت جسـمی و روحـی افـراد یـک جامعـه را مشـخص میکنـد میـزان رعایـت بهداشـت فـردی و عمومـی اسـت و جالـب اینکـه بـا رعایـت همیـن قوانیـن بهداشـت و تغذیـه اسـت کـه برخـی کشـورها نظیـر ژاپـن اعـلام کرده انـد طـی دو دهـه توانسـته اند متوسـط قـد افـراد جامعـه خویـش را 10 سـانتیمتر  افزایـش دهنـد. 

 دروس رشته بهداشت عمومی

 • تعداد کل واحدها : 130 واحد
 • دروس عمومی : 20 واحد
 • دروس پایه و اصلی : 32 واحد
 • دروس اختصاصی اجباری : 60 واحد
 • دروس کارآموزی درعرصه:۱۶ واحد

ادامه تحصیل دررشته بهداشت عمومی

فارغ التحصیلان کارشناسی رشته بهداشت عمومی می توانند در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند:

 • آموزش بهداشت
 • آمار زیستی
 • اپیدمیولوژی
 • ارزیابی فناوری سلامت
 • اقتصاد بهداشت
 • انفورماتیک پزشکی
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • رفاه اجتماعی
 • زیست فناوری پزشکی
 • سم شناسی
 • سلامت سالمندی
 • فیزیولوژی
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • مهندسی بهداشت محیط
 • مدیریت توانبخشی
 • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 • مهندسی پزشکی(زیست مواد)
 • نانوتکنولوژی پزشکی
 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
 • علوم تغذیه
 • علوم بهداشتی در تغذیه
 • علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه
 • آموزش پزشکی
 • اکولوژی انسانی
 • تاریخ علوم پزشکی
 • برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

برای داوطلبان رشته بهداشت عمومی امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری فراهم شده است. 

رشته بهداشت عمومی علوم تجربی

موقعیت های شغلی

برای دانش آموختگان این رشته در ایران بازار کار خوبی وجود دارد که در زیر به آن اشاره میکنیم:

 •   شرکت در برنامه های واکسیناسیون کشوری و برنامه های مربوط به عفونت زدایی و سمپاش
 •   شرکت در مصاحبه های پژوهشی و گردآوری داده  های پژوهشی کاربردی 
 •   فعالیت در مراکز بهداشت 
 •   مشاوره های تنظیم خانواده و آموزش های دوران پیش از بارداری، حین بارداری و پس از آن
 •   کارشناس بهداشت در مدارس

امیدوارم اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون قرار داده باشیم . برای مطالعه درباره ی سایر رشته های علوم تجربی کلیلک کنید .

ممنون از دیدگاه شما ! با عضویت در سایت یک جلسه مشاوره رایگان بگیرید !

avatar
  عضویت  
اطلاع از